• No : 2131
  • 公開日時 : 2020/08/26 10:22
  • 更新日時 : 2024/04/23 12:12
  • 印刷
自動車事故

【自動車事故】自動車保険(任意保険)で保険金が支払われない場合とはどのようなケースですか?

回答

例えば以下のようなケースでは保険金が支払われません。
 

 

 

父母、配偶者、子供に対する賠償(対人・対物賠償)

 

自宅等ご自身が所有する物に生じた損害(対物賠償責任保険)

 

無免許、酒酔い運転中(車両、人身傷害補償、自損事故傷害、搭乗者傷害)

故意・戦争・革命・内乱・地震などの天災・日本国外での事故
(車両、対人・対物賠償、 人身傷害補償、自損事故傷害、搭乗者傷害)